میتونی خدا رو ببینی؟

دانشجویی به استادش گفت:استاد! اگر شما خدا را به من

نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم. استاد به انتهای کلاس رفت و به آن

دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟ دانشجو پاسخ داد: نه استاد!

وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم. استاد

کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت:

تا وقتی به خدا پشت کرده باشی هرگز او را نخواهی دید!

/ 0 نظر / 36 بازدید